Nobo Cargo logo

Betalingsbetingelser:

Privatkunder betaler forskuddsvis hvor frakt / oppdrag må være betalt før oppdraget utføres. For firmakunder med kundekonto betales oppdrag  etter faktura. Større oppdrag faktureres fortløpende. Normal kredittid er 10 dager fra fakturadato. Beløpet skal være Nobo Cargo AS i hende/disponibelt innen forfallsdato. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrenter etter den til enhver tid gjeldende sats for forsinkelsesrenter. Ved fakturering beregnes faktureringsgebyr. Nobo Cargo AS kan kreve purregebyr for purring/inkassovarsel, uavhengig av fristene fastsatt i inkassoforskriftene. Ved betalingsmislighold regnes også ikke-forfalte fakturaer som forfalte og kan inndrives sammen med forfalte krav. Nobo Cargo AS har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som kunden har mot Nobo Cargo AS. Forespørsler, faktura m.m. Sendingsinformasjonen utgjør faktureringsgrunnlaget. Sender og mottaker beholder gjenpart ved godsets overlevering. Faktura inneholder ikke ytterligere gjenpart. Kopi av kvittering for utlevert gods, fremskaffes ved forespørsel.

«Bomtur» – Innland og Utland:

Ved «bomtur» beregnes et fremmøtetillegg. Samme tillegg beregnes også ved «bomtur» ved bestilt henting. Tillegget belastes den som har bestilt hentingen.

Transportansvar:

Dersom skade/manko har oppstått går man fram slik: • Er varen skadet ved mottak, skal dette noteres i kvitteringsdokumentet samtidig med at varen mottas, og attesteres av Nobo Cargo AS. • Er skaden ikke synlig ved utlevering, må det snarest reklameres til Nobo Cargo AS., uten ugrunnet opphold etter mottak. Det skadede godset med emballasje skal oppbevares til besiktigelse er avholdt. • Mangler noe av godset ved mottak, skal dette noteres i kvitteringsdokumentet og attesteres av Nobo Cargo AS.. • Ønsker kunden å fremsette krav om erstatning, sendes et skriftlig spesifisert erstatningskrav til nærmeste Schenkerterminal. • Sendingsdokumentasjon og kopi av handelsfaktura vedlegges.

Ansvarsbegrensninger:

Den transportlovgivning som gjelder for bil, jernbane, båt og fly innenlands og i internasjonal trafikk, samt CMR, Haag Visby og Warszawa konvensjonene kommer utfyllende til anvendelse ved fastsettelse av transportørens ansvar. For alle speditøroppdrag gjelder NSAB 2015 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser), unntatt § 25, lagring. I forhold til reglene i NSAB 2015 begrenses speditørens ansvar ved spesielle situasjoner etter reglene i § 2 (nettverksprinsippet), som i konkrete tilfelle vil kunne medfører andre ansvarsregler.

Nobo Cargo AS sitt erstatningsansvar ved tap, skade/manko av/på gods under transport er uansett begrenset til maksimum:

 • nasjonal og internasjonal transport med fly: 19 SDR*) per kilo brutto godsvekt

 • internasjonal transport med bil: 8.33 SDR*) per kilo brutto godsvekt

• internasjonal transport med båt: 2 SDR*) per kilo brutto godsvekt eller 667 SDR*) per kolli.

• internasjonal transport med jernbane: 17 SDR per kilo brutto godsvekt

• nasjonal transport med bil, jernbane og båt: 17 SDR*) per kilo brutto godsvekt *)

1 SDR = etter gjeldende kurs.

Har Nobo Cargo AS erstattet skadet gods fullt ut, overtas eiendomsretten til godset, dersom Nobo Cargo AS gjør krav på det. Ved fremføring med båt og/eller fly er Nobo Cargo AS å anse som formidler, uten ansvar for tredjepersons handlinger eller forsømmelser ved utførelse av oppdraget, jfr. NSAB 2015 §§ 3 C og 22-24. Levering som skjer utenom Nobo Cargo AS sitt normale leveringssted (f.eks. rampe, lager e.l.), skjer på mottakers risiko. Privatlevering til f.eks. kontor eller bolig regnes ikke som transportørens normale leveringssted. Mottaker er ansvarlig for å sikre adkomsten og beskytte sårbare flater mot skader som f.eks. riper og hakk som følge av levering/henting. Generelt ansvar Gods mottas til befordring etter de takster, fraktberegningsbestemmelser og gjeldende lovgivning som til enhver tid gjelder for Nobo Cargo AS. Transportforsikring Den vanligste transportrisikoen kan man beskytte seg mot ved å tegne en egen forsikring via sitt eget forsikringsselskap eller be om et tilbud om dette.